Home » Uncategorized » Dôležitý oznam

Dôležitý oznam

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR a Mesta Banská Bystrica sa od 8.2.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie v Základnej umeleckej škole Jána Cikkera v individuálnej forme vzdelávania pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy okrem vyučovania predmetov spevu a dychových hudobných nástrojov.

Pre prezenčné vyučovanie žiakov je povinný negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace. Vyplnené a podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 7dní, žiak odovzdá pri nástupe na prezenčné vyučovanie svojmu triednemu učiteľovi (Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti môže byť aj v elektronickej podobe).   

Žiak je povinný vo všetkých priestoroch školy nosiť ochranné rúško a zároveň mať k dispozícii ďalšie náhradné.

Ďalší žiaci v individuálnej forme vzdelávania (2. stupeň ZŠ, to zn. -2. časť – I. stupňa základného štúdia ZUŠ, stredné školy – II. stupeň základného štúdia ZUŠ, vysoké školy – štúdium pre dospelých) a všetci žiaci v skupinovom vyučovaní kolektívnych predmetov pokračujú naďalej v dištančnom spôsobe vzdelávania.  

Bližšie informácie Vám podajú triedny učitelia a vedenie školy. 

Čestné vyhlásenie pre zákonného zástupcu žiaka

Prevádzkový poriadok ZUŠ Jána Cikkera platný od 08.02. 2021

Comments are closed.