Nástup do škôl od 3. mája 2021

  • Oznamy

Vážení rodičia,

s veľkou radosťou Vám oficiálne oznamujem, že na základe rozhodnutia Ministra školstva SR číslo:2021/12811:1-A1810 a na základe rozhodnutia Mesta Banská Bystrica číslo: Pr.V.–37 653/2021, zo dňa 22.4.2021, s účinnosťou od 26.apríla 2021 – v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT–u sa obnovuje školské vyučovanie v Základnej umeleckej škole Jána Cikkera Banská Bystrica pre individuálne vyučovanie (okrem spevu a dychových hudobných nástrojov).

To znamená, že v individuálnej forme vzdelávania vyučujeme všetkých žiakov:  Prípravné štúdium (individuálna forma), 1. časť – I. stupňa, 2. časť – I. stupňa, II. stupeň a Štúdium pre dospelých, okrem vyučovania predmetov spevu a dychových hudobných nástrojov. 

Individuálna výuka spevu a dychových hudobných nástrojov a skupinová výuka sa v základných umeleckých školách realizuje len dištančne v prípade, ak je okres zaradený v II. – IV. stupni varovania podľa COVID AUTOMAT-u.

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Pri prerušení školskej dochádzky vo svojej ZŠ na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti, alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti (vyhlásenia sú dostupné na konci oznamu).

Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov Základnej umeleckej školy Jána Cikkera Banská Bystrica pri prezenčnej forme sa riadi podľa rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu; Manuálu „Návrat do škôl“ (od 3.05.2021) vydaného (MŠ VVaŠ);  „Covid –školským semaforom“; platným Uznesením Vlády SR č. 229/2021, Vyhláškou ÚVZ SR, č. 200/2021 a Celoštátnym COVID AUTOMAT-om:

Podľa vyhlášky 175 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. 4. 2021, sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest:

Použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení,

b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Na vstup do školy a pohyb v priestoroch školy je aj naďalej potrebný respirátor !

Bližšie informácie Vám podajú triedni učitelia a vedenie školy. 

*

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – zákonný zástupca žiaka

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – plnoletý žiak

*

Príloha č.1  Návrat do škôl 2021 od 3. mája 2021(aktualizovaný)

Príloha č.2  Manuál COVID školský semafor pre základné školy (19.04. 2021)

Príloha č.3  Infografika –  Pravidlá pre školy od 3. mája 2021

Príloha č.4  Infografika – COVID školský automat po stupňoch (19.04. 2021)

*

Prevádzkový poriadok ZUŠ Jána Cikkera, dodatok č.10