Home » Štúdium

Štúdium

Štúdium na základnej umeleckej škole Jána Cikkera prebieha v 4 odboroch:

Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Tanečný odbor
Literárno-dramatický odbor

 

Prihlášku na štúdium si môžete zobraziť a vyplniť kliknutím sem.

 

Prijímanie žiaka na štúdium v ZUŠ Jána Cikkera

Odhlásenie žiaka zo štúdia v ZUŠ Jána Cikkera

Výška príspevkov žiakov na úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠJC Banská Bystrica na  školský rok  2017/2018

Školné ZUŠ JC 2017 - 2018

Poznámka

Žiaci , resp. ich zákonní zástupcovia, ktorí predložia doklady o stave hmotnej núdze, budú platiť polročný príspevok znížený na jednotnú sumu vypočítanú z platného životného minima za každý navštevovaný predmet. Riaditeľ školy môže od platenia príspevku úplne upustiť (navrhovaná výška príspevku 16,-€)