Home » Štúdium

Štúdium

Štúdium na základnej umeleckej škole Jána Cikkera prebieha v 4 odboroch:

Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Tanečný odbor
Literárno-dramatický odbor

 

Prihlášku na štúdium si môžete zobraziť a vyplniť kliknutím sem.

 

Prijímanie žiaka na štúdium v ZUŠ Jána Cikkera

Odhlásenie žiaka zo štúdia v ZUŠ Jána Cikkera

Výška príspevkov žiakov na úhradu nákladov spojených so štúdiom v ZUŠJC Banská Bystrica na  školský rok  2014/2015

Prípravné štúdium Základné štúdium Štúdium pre dospelých, s vlastným príjmom (*) Štúdium pre dospelých, bez vlastného príjmu (**)
Hudobný odbor PŠ1-27€ PŠ2-27 € 53€ 85 € 65 €
Výtvarný odbor 27 € 37 € 85 € 65 €
Tanečný  odbor 27 € 37 € 85 € 65 €
Literárno-dramatický odbor 27 € 37 € 85 € 65 €

* žiaci v štúdiu pre dospelých v individuálnom a  skupinovom vyučovaní hlavného  predmetu, ktorí majú vlastný príjem
** žiaci v štúdiu pre dospelých v individuálnom a skupinovom vyučovaní hlavného predmetu, ktorí nemajú vlastný príjem

Poznámka

Žiaci , resp. ich zákonní zástupcovia, ktorí predložia doklady o stave hmotnej núdze, budú platiť polročný príspevok znížený na jednotnú sumu vypočítanú z platného životného minima za každý navštevovaný predmet. Riaditeľ školy môže od platenia príspevku úplne upustiť (navrhovaná výška príspevku 16,-€)