Prijímanie žiaka na štúdium v ZUŠ Jána Cikkera

Prihláška na štúdium v základnej umeleckej škole.

Zápis žiakov do ZUŠ Jána Cikkera je v každom školskom roku vyhlásený riaditeľom školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 324/2008 Z.z.. o základných umeleckých školách.

Záujem o vzdelávanie v ZUŠ Jána Cikkera musí žiak, alebo jeho zákonný zástupca potvrdiť na začiatku KAŽDÉHO nového školského roka.

Pokiaľ žiak nepotvrdí opätovným zápisom svoj záujem o výučbu, bude vyradený z databázy žiakov a nahradený iným záujemcom.

Noví žiaci (resp. zákonný zástupca žiaka) prijatí na základe prijímacích skúšok aj po obdržaní rozhodnutia o prijatí na štúdium, taktiež musia potvrdiť nástup dieťaťa na štúdium v čase ZÁPISU do ZUŠ Jána Cikkera.