Detský umelecký festival

Detský umelecký festival je súťažný festival s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý tvoria dve rovnocenné časti:

  • Hudobná časť – Detský hudobný festival Jána Cikkera, ktorého súčasťou je Detská interpretačná súťaž (ďalej len DIS)
  • Výtvarná časť – Maľovaná ZUŠ-ka

Spojením hudobnej a výtvarnej časti v čase a v priestore vzniká festival poskytujúci široký priestor na vyhľadávanie talentov v oblasti umenia, poskytujúci ucelený pohľad na vývoj a trendy v základných umeleckých školách na Slovensku a tiež priestor na komunikáciu a výmenu skúseností medzi pedagógmi a ich žiakmi.

  • Detský hudobný festival Jána Cikkera – Detská interpretačná súťaž – súťaže sa zúčastňujú žiaci I. a II. stupňa základného štúdia základných umeleckých škôl v Slovenskej republike. S päťročnou periodicitou sa striedajú žiaci v hre na dychových nástrojoch, na sláčikových nástrojoch, v hre na klavíri, v hre na akordeóne a v speve. Charakter súťaže dotvárajú festivalové koncerty špičkových umelcov, ktorí sú vzorom pre mladých interpretov. Prínosom pre prácu pedagógov sú odborné semináre.
  • Maľovaná ZUŠ-ka –  je súťažná prehliadka, ktorej sa zúčastňujú žiaci I. a II. stupňa základného štúdia základných umeleckých škôl v Slovenskej republike. Maľovaná ZUŠ-ka je prezentovaná formou výstavy, sprievodným podujatím je odborný seminár pre pedagógov výtvarníkov.

Organizačný poriadok si môžete stiahnuť kliknutím sem.