Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:          Základná umelecká škola Jána Cikkera

Sídlo:                                       Štefánikovo nábrežie č. 6 , 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny zástupca:            Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art.

IĆO:                               356 778 64

DIĆ:                               2020 957 818        

E-mail:                         zusjanacikkera@gmail.com

Telefón:                       +42148 285 80 31           

Základná umelecká škola Jána Cikkera  je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods.1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní.

Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou.

Základná umelecká škola Jána Cikkera  vypracovala „Internú smernicu o verejnom obstarávaní. Účelom tejto smernice je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek.

Súhrnná správa o zákazkách 2_2016

Súhrnná správa o zákazkách 3_2017