Škola

História našej školy sa začala písať 24. marca 1942. Ministerstvo školstva a národná osveta povolili vznik Mestskej hudobnej školy, ktorá sa historickým vývinom cez Ľudovú školu umenia pretavila do dnešnej podoby Základnej umeleckej školy Jána Cikkera.

Začiatky boli skromné – s riaditeľom Jánom Gajdošom, dvomi učiteľmi a 60 žiakmi. K pôvodnému hudobnému odboru pribudol v roku 1961 výtvarný odbor a v roku 1967 tanečný odbor. Najmladším je literárno – dramatický odbor, ktorý začal pracovať v školskom roku 1979/80.

V jubilejnom roku 50. výročia dostala škola súhlas manželky hudobného skladateľa Jána Cikkera pani Kataríny Cikkerovej k pomenovaniu školy jeho menom. MŠ SR prepožičiava ZUŠ čestný názov Základná umelecká škola Jána Cikkera.

ZUŠ Jána Cikkera prezentovala slovenské hudobné školstvo na mnohých zahraničných koncertných zájazdoch a festivaloch. Predstavili sa na nich najlepší sólisti hudobného odboru, spevácke zbory i tanečníci. Koncertovali v Poľsku,  Maďarsku, Česku, Rakúsku, Slovinsku, Francúzsku, Taliansku, Nórsku, Holandsku. K tomuto výpočtu je potrebné pripísať celý rad koncertov na domácej pôde.
Vysokou úrovňou vyniká najmä benefičný koncert, ktorý sa konal už po tretíkrát. Na programe sa podieľali všetky odbory ZUŠ a výťažok z týchto koncertov bol venovaný Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou a Občianskemu združeniu PONS v Banskej Bystrici.
V poslednom období ZUŠ Jána Cikkera v spolupráci s Konzervatóriom J. L. Bellu a Akadémiou umení v Banskej Bystrici organizuje i výročné koncerty venované európskym hudobným skladateľom (2005 – J. S. Bach, 2006 – W. A. Mozart, 2007 – J. Cikker).

Od roku 1992 ZUŠ Jána Cikkera vstúpila do povedomia hudobnej verejnosti organizovaním Detského hudobného festivalu Jána Cikkera, ktorý každoročne priláka do Banskej Bystrice mladých umelcov z celého Slovenska. Novým sprievodným podujatím k tomuto hudobnému festivalu, je celoslovenská súťažná prehliadka prác žiakov výtvarných odborov základných umeleckých škôl pod názvom Maľovaná ZUŠ-ka, ktorá sa koná od roku 2005.
V súčasnosti má naša škola tri pracoviská. Hlavná budova na Štefánikovom nábreží, budova v Lazovnej ulici a na Fončorde. Zamestnáva 77 pedagógov, ktorý vzdelávajú a vychovávajú 1.559 žiakov.
80–ročná Základná umelecká škola Jána Cikkera dáva základy umeleckej a estetickej výchovy, je dynamická, invenčná a tvorivá inštitúcia, ktorá chce prispievať k rozvoju schopností všetkých talentovaných detí, klásť základy pre ich ďalší rast a šíriť kultúru v našom meste.

Vyučovanie v ZUŠ je organizované na troch pracoviskách:

Štefánikovo nábrežie 6

 • Hudobný odbor: hra na klavíri, keyboarde, organe, husliach, gitare, elektrickej gitare, cimbale, zobcovej a priečnej flaute, trúbke, bicích nástrojoch, akordeóne a spev. Tu majú svoje stretnutia aj spevácke zbory a orchestre.
 • Výtvarný odbor: rozšírené vyučovanie keramiky, počítačová animácia, príprava na stredné a vysoké školy
 • Tanečný odbor
 • Literárno – dramatický odbor

Lazovná 62

 • Hudobný odbor: hra na klavíri, keyboarde, husliach, violončele, gitare, zobcovej flaute, trúbke, akordeóne, bicích nástrojoch, klarinete, saxofóne a spev
 • Výtvarný odbor

Internátna 2A

 • Hudobný odbor: hra na klavíri, keyboarde, husliach, gitare, zobcovej a priečnej flaute, akordeóne a spev
 • Výtvarný odbor

Vedúci zamestnanci a učiteľský zbor

Riaditeľ školy:

 • Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art.

Zástupcovia riaditeľa školy:

 • Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD.
 • Mgr. Martina Saksová, DiS. art.
 • Mgr. art. Anton Prievalský

Umelecká rada školy

 • Mgr. Monika D´Effremo – predseda umeleckej rady
 • Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD. – oddelenie klávesových nástrojov
 • Mgr. Anna Izakovičová – oddelenie dychových a bicích nástrojov
 • Mgr. art. Ján Šufliarský – sláčikové oddelenie
 • Mgr. art. Martin Javorčík – gitarové oddelenie
 • Mgr. Dana Štědroňová, DiS. art. – oddelenie sólového spevu
 • Mgr. art. Lucia Kaššová, DiS. art. – oddelenie zborového spevu
 • Mgr. Jana Belková – oddelenie hudobnej náuky
 • Mgr. art. Iveta Rašková – tanečný odbor
 • Mgr. Sandra Popaďáková, PhD. – výtvarný odbor
 • Mgr. art. Boris Kováč – literárno-dramatický odbor

Hudobný odbor

Klávesové nástroje:

 • Mgr. art. Lucia Biľová, ArtD.
 • Mária Boháčová, DiS. art.
 • Mgr. art. et Mgr. Anna Burdová, PhD.
 • Mgr. Monika D´Effremo
 • Mgr. Magdaléna Franková, DiS. art.
 • Dominik Haliarsky, DiS. art.
 • Viera Horváthová, DiS. art.
 • Renáta Jelínková, DiS. art.
 • MgA. Marcel Kapala
 • Mgr. Michaela Kürti, PhD.
 • Mgr. Iva Nábělková
 • Zdenka Nemešová, DiS. art.
 • Mgr. Miroslava Miklošková, DiS. art.
 • Mgr. art. Dana Miklošová
 • Bc. Iurij Momotenko
 • Mgr. art. Anna Paluchová, ArtD.
 • Peter Pisár
 • Mgr. Zlatica Rebová, DiS. art.
 • Mgr. art. Natália Serdyuková
 • Mgr. art. Zuzana Sochuľáková
 • Mgr. art. Peter Sochuľák
 • Bc. Jana Sršňová, DiS. art.
 • Igor Svetlík, DiS. art.
 • Ľubica Špiláková, DiS. art.
 • Mgr. Anna Turzová, DiS. art.

Dychové a bicie nástroje:

 • MgA. Matej Háasz
 • Mgr. Martin Hanzely
 • Mgr. Anna Izakovičová
 • BcA. Samuel Kmotorka
 • Michal Kozárik, DiS. art.
 • Mgr. art. Pavol Pondelík
 • Mgr. art. Anton Prievalský
 • Stanislav Strmiska, DiS. art.
 • Bc. Martin Zajac

Sláčikové nástroje, cimbal a ľudová hudba:

 • Mgr. art. Lenka Bernátová
 • Mgr. art. Milan Bernát
 • Jozef Kováč, DiS. art.
 • Mgr. Stanislava Maráková, DiS. art.
 • Mgr. art. Evgenia Prievalská
 • Mgr. art. Dušan Radič
 • PaedDr. Zdena Šimigová, DiS. art.
 • Mgr. art. Ján Šufliarský

Gitara:

 • Mgr. art. Kristýna Burianová
 • Mgr. Miroslav Greguška, DiS. art.
 • Mgr. art. Martin Javorčík
 • Amália Jochimová
 • Jozef Kováč, DiS. art.
 • Mgr. art. Matúš Medveď, DiS. art.
 • Marek Segeč, DiS. art.
 • Melisa Svetlíková, DiS. art.
 • Bc. Miroslav Turza, DiS. art.
 • Mgr. art. Jozef Vohár

Spev a zborový spev:

 • Diana Budinská, DiS. art.
 • Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art.
 • Mgr. art. Lucia Kaššová, DiS. art.
 • Mgr. art. Anna Kaššová, DiS. art.
 • Annamária Kyrczová, DiS. art.
 • Mgr. art. et Mgr. Miroslava Mičicová
 • Mgr. art. Mária Nečesaná, PhD.
 • Mgr. Martina Saksová, DiS. art.
 • Mgr. Dana Štědroňová, DiS. art.

Hudobná náuka:

 • Mgr. Jana Belková
 • Mgr. Iva Nábělková
 • Mgr. art. Anna Paluchová, ArtD.
 • Mgr. Martina Saksová, DiS. art.
 • Mgr. art. Dana Strakoš, DiS. art.
 • Mgr. Edita Štefanidesová

Tanečný odbor

 • Mgr. Zuzana Andóvá, DiS. art.
 • Lucia Bielik, DiS. art.
 • Janka Lašutová, DiS. art.
 • Mgr. Katarína Melicherčíková
 • Mgr. art. Michaela Nezvalová
 • Mgr. art. Jana Pondelíková
 • Mgr. art. Iveta Rašková
 • Mgr. art. Yelyzaveta Trut

Výtvarný odbor

 • Mgr.  Vanda Babjaková
 • Mgr. Daniela Balážová
 • Mgr. Monika Barjaková
 • Mgr. Lucia Demuthová
 • Mgr. Adriána Koscelníková, PhD.
 • Mgr. Jozefína Krnáčová
 • Mgr. Bernadeta Mackov
 • Mgr. Sandra Popaďáková, PhD.

Literárno dramatický odbor

 • Mgr. art. Katarína Baranyai
 • Mgr. art. Boris Kováč

Technicko-hosp. pracovníci

 • Mária Čavojová
 • Radovan Frčka
 • Božena Kľačková
 • Marián Matúška
 • Peter Murgaš
 • Andrej Roziak
 • Ľuboslava Sedliaková
 • Zuzana Selecká
 • Anna Scharfová
 • Jana Vicianová