Štúdium

Štúdium na základnej umeleckej škole Jána Cikkera prebieha v 4 odboroch:

Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Tanečný odbor
Literárno-dramatický odbor

Prihlášku na štúdium si môžete zobraziť a vyplniť kliknutím sem.

 

Prijímanie žiaka na štúdium v ZUŠ Jána Cikkera

Odhlásenie žiaka zo štúdia v ZUŠ Jána Cikkera

VÝŠKA PRÍSPEVKOV

Hudobný odbor Výška príspevku na jeden polrok školského roka v Eur*
prípravné štúdium

pre žiakov vo veku od 5 rokov

55.-    (11,- za jeden mesiac)
základné štúdium

pre žiakov základných a stredných Škôl

75.-    (15,- za jeden mesiac)
štúdium pre dospelých

študenti do 25 rokov

95.-    (19,- za jeden mesiac)
štúdium pre dospelých

pracujúci do 25 rokov

140.-    (28,- za jeden mesiac)
štúdium pre dospelých

nad 25 rokov

580.-    (116,- za jeden mesiac)

*Školné sa platí na jeden polrok školského roku.

Výtvarný odbor Výška príspevku na jeden polrok školského roka v Eur*
prípravné štúdium

pre žiakov vo veku od 5 rokov

45.-    (9,- za jeden mesiac)
základné štúdium

pre žiakov základných a stredných Škôl

60.-    (12,- za jeden mesiac)
štúdium pre dospelých

študenti do 25 rokov

75.-    (15,- za jeden mesiac)
štúdium pre dospelých

pracujúci do 25 rokov

120.-    (24,- za jeden mesiac)
štúdium pre dospelých

nad 25 rokov

320.-    (64,- za jeden mesiac)

*Školné sa platí na jeden polrok školského roku.

Tanečný odbor Výška príspevku na jeden polrok školského roka v Eur*
prípravné štúdium

pre žiakov vo veku od 5 rokov

45.-    (9,- za jeden mesiac)
základné štúdium

pre žiakov základných a stredných Škôl

60.-    (12,- za jeden mesiac)
štúdium pre dospelých

študenti do 25 rokov

75.-    (15,- za jeden mesiac)
štúdium pre dospelých

pracujúci do 25 rokov

120.-    (24,- za jeden mesiac)
štúdium pre dospelých

nad 25 rokov

200.-    (40,- za jeden mesiac)

*Školné sa platí na jeden polrok školského roku.

Literárno-dramatický odbor Výška príspevku na jeden polrok školského roka v Eur*
prípravné štúdium

pre žiakov vo veku od 5 rokov

45.-    (9,- za jeden mesiac)
základné štúdium

pre žiakov základných a stredných Škôl

60.-    (12,- za jeden mesiac)
štúdium pre dospelých

študenti do 25 rokov

75.-    (15,- za jeden mesiac)
štúdium pre dospelých

pracujúci do 25 rokov

120.-    (24,- za jeden mesiac)
štúdium pre dospelých

nad 25 rokov

200.-    (40,- za jeden mesiac)

*Školné sa platí na jeden polrok školského roku.

Zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak, ktorý navštevuje viac ako jeden hlavný predmet v hudobnom odbore v individuálnej forme vzdelávania, na úhradu nákladov spojenú s týmto vyučovaním mesačne prispieva sumou 120,- € za každý ďalší hlavný predmet.

Zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak, ktorý navštevuje viac ako jeden odbor v skupinovej forme vzdelávania, na úhradu nákladov spojenú s týmto vyučovaním mesačne prispieva sumou 45,- za každý ďalší odbor

Zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak, ktorý je iba členom hudobných zoskupení – sláčikový orchester, dychový orchester, ľudová hudba, tanečná a džezová kapela, spevácky zbor, prípadne iné inštrumentálne alebo vokálne zoskupenie, na úhradu nákladov polročne prispieva sumou 25,- €.

Základná umelecká škola Jána Cikkera vyberá príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom vždy na jeden polrok daného školského roka.

Termíny úhrad: I. polrok do 20. 9. školského roka, II. polrok do 20. 2. školského roka

Zriaďovateľ Základnej umeleckej školy Jána Cikkera môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

Žiadosť o neuhrádzanie príspevku v ZUŠ (hmotná núdza)

Príspevok v základnej umeleckej škole môže zriaďovateľ znížiť o 50% zo stanovenej výšky príspevku, ak zákonný zástupca o to zriaďovateľa písomne požiada prostredníctvom riaditeľa základnej umeleckej školy a priloží potvrdenie príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o posúdení príjmu, z ktorého vyplýva, že príjem domácnosti je najviac vo výške sumy životného minima určenej podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o zníženie príspevku v ZUŠ (životné minimum)

Príspevok v základnej umeleckej škole môže zriaďovateľ odpustiť za dieťa, ktoré viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní nie je spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať základnú umeleckú školu a ak o to zákonný zástupca písomne požiada. Dlhodobé prerušenie dochádzky dieťaťa do základnej umeleckej školy, zákonný zástupca dieťaťa bezodkladne oznámi riaditeľovi základnej umeleckej školy. o odpustenie príspevku požiada zákonný zástupca zriaďovateľa prostredníctvom riaditeľa základnej umeleckej školy na základe písomnej žiadosti, ktorej prílohou bude lekárske potvrdenie o skutočnosti, že dieťa nie je spôsobilé zo zdravotných dôvodov navštevovať základnú umeleckú školu viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Žiadosť o odpustenie príspevku musí byť podaná najneskôr do 5 kalendárnych dní od opätovného nástupu dieťaťa do základnej umeleckej školy.

Žiadosť o odpustenie príspevku v ZUŠ (zdravotné dôvody)