Štúdium

Štúdium na základnej umeleckej škole Jána Cikkera prebieha v 4 odboroch:

Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Tanečný odbor
Literárno-dramatický odbor

Prihlášku na štúdium si môžete zobraziť a vyplniť kliknutím sem.

 

Prijímanie žiaka na štúdium v ZUŠ Jána Cikkera

Odhlásenie žiaka zo štúdia v ZUŠ Jána Cikkera

VÝŠKA PRÍSPEVKOV

Hudobný odbor Výška príspevku na jeden mesiac školského roka v Eur*
prípravné štúdium

pre žiakov vo veku od 5 rokov

9,-
základné štúdium

pre žiakov základných a stredných Škôl

13,-
štúdium pre dospelých

študenti do 25 rokov

17,-
štúdium pre dospelých

pracujúci do 25 rokov

26,-
štúdium pre dospelých

nad 25 rokov

112,-

*Školné sa platí na jeden polrok školského roku.

Výtvarný odbor Výška príspevku na jeden mesiac školského roka v Eur*
prípravné štúdium

pre žiakov vo veku od 5 rokov

7,-
základné štúdium

pre žiakov základných a stredných Škôl

10,-
štúdium pre dospelých

študenti do 25 rokov

13,-
štúdium pre dospelých

pracujúci do 25 rokov

21,-
štúdium pre dospelých

nad 25 rokov

60,-

*Školné sa platí na jeden polrok školského roku.

Tanečný odbor Výška príspevku na jeden mesiac školského roka v Eur*
prípravné štúdium

pre žiakov vo veku od 5 rokov

7,-
základné štúdium

pre žiakov základných a stredných Škôl

10,-
štúdium pre dospelých

študenti do 25 rokov

13,-
štúdium pre dospelých

pracujúci do 25 rokov

21,-
štúdium pre dospelých

nad 25 rokov

36,-

*Školné sa platí na jeden polrok školského roku.

Literárno-dramatický odbor Výška príspevku na jeden mesiac školského roka v Eur*
prípravné štúdium

pre žiakov vo veku od 5 rokov

7,-
základné štúdium

pre žiakov základných a stredných Škôl

10,-
štúdium pre dospelých

študenti do 25 rokov

13,-
štúdium pre dospelých

pracujúci do 25 rokov

21,-
štúdium pre dospelých

nad 25 rokov

36,-

*Školné sa platí na jeden polrok školského roku.

Zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak, ktorý navštevuje viac ako jeden hlavný predmet v hudobnom odbore v individuálnej forme vzdelávania, na úhradu nákladov spojenú s týmto vyučovaním mesačne prispieva sumou 112,- € za každý ďalší hlavný predmet.

Zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak, ktorý navštevuje viac ako jeden odbor v skupinovej forme vzdelávania, na úhradu nákladov spojenú s týmto vyučovaním mesačne prispieva sumou 36,- za každý ďalší odbor

Zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak, ktorý je iba členom hudobných zoskupení – sláčikový orchester, dychový orchester, ľudová hudba, tanečná a džezová kapela, spevácky zbor, prípadne iné inštrumentálne alebo vokálne zoskupenie, na úhradu nákladov polročne prispieva sumou 40,- €.

Základná umelecká škola Jána Cikkera vyberá príspevok na úhradu nákladov spojených so štúdiom vždy na jeden polrok daného školského roka.

Termíny úhrad: I. polrok do 20. 9. školského roka, II. polrok do 20. 2. školského roka

Zriaďovateľ Základnej umeleckej školy Jána Cikkera môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu