Odhlásenie žiaka zo štúdia v ZUŠ Jána Cikkera

Žiak môže predčasne ukončiť štúdium v ZUŠ Jána Cikkera a to  PÍSOMNOU  FORMOU, žiadosťou o ukončenie štúdia riaditeľovi školy, k 2. polroku školského roka, alebo na konci školského roka.

Riaditeľ základnej umeleckej školy môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia podľa § 7 Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 324/2008 Z.z.:

Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka písomne požiada o predčasné ukončenie štúdia, riaditeľ školy môže štúdium predčasne ukončiť posledným dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola predložená žiadosť o predčasné ukončenie štúdia.

Riaditeľ základnej umeleckej školy môže ďalej rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia podľa § 50 ods. 2 zákona 48/2008 (Školský zákon) ak:

  1. a) žiak sústavne alebo závažným spôsobom porušuje školský poriadok,
  2. b) žiak alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa § 49 ods. 4 zákona 248/2008 (Školský zákon).