Literárno-dramatický odbor

Dieťa – žiak

na Literárno-dramatickom odbore

 1. je samo o sebe umeleckým nástrojom
 2. je to jeho osoba, jeho duša, myseľ, telo na ktoré sa učí „hrať“

Žiak sa učí:

 1. byť kreatívny , tvorivý
 2. chápať pocity seba aj iných
 3. presne pomenovať a vyjadrovať svoje myšlienky a pocity
 4. spolupracovať v kolektíve (spoločné cvičenia nácvik divadla)
 5. vyjadrovať sa na verejnosti (vystúpenia, prednes, cvičenia v kolektíve)
 6. správne čítať a chápať literárny text
 7. správne artikulovať, dýchať, rozprávať – verbálne aj neverbálne

Príprava žiakov na:

 1. na odborné umelecké školy stredné aj vysoké, herectvo, réžia, scenáristika a dramaturgia
 2. Recitačné súťaže

Záujmová činnosť – nacvičujeme divadelné hry, ako Divadlo ZUŠ J . Cikkera sme od r 2010 nacvičili vyše 15 hier a zúčastnili sa 20 súťaží  a celkovo vyhrali 10 krát Regionálnu a Krajskú súťaž a 3 krát Celoslovenskú.

Mgr. art Boris Kováč vedúci LDO na ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica

*

Charakteristika Literárno dramatického odboru:

Literárno dramatický odbor,v skratke LDO, sa zaoberá dramatickým umením a rozširuje znalosti a zručnosti žiakov v tomto umení. Ak umeleckým prostriedkom pre hudobníka je jeho nástroj, v dramatickom umení je to umelcovo telo, duša a myseľ. U mladších aj starších žiakov sa na LDO cvičeniami a hrami rozvíjajú osobné fyzické a duševné danosti. LDO aktivizuje žiakov k tvorivej činnosti k používaniu fantázie a citov. Rozvíja komunikačné schopnosti a schopnosti vnímať a prežívať vnútorný a vonkajší svet. Rozvíja pohybové, hlasové a slovesné predpoklady. Individuálnou a spoločnou činnosťou, osobným vzájomným stykom rozvíja schopnosť podieľať sa aktívne na tvorbe. Pomáha žiakom zbavovať sa rušivých zábran a zlých návykov v správaní. Spoločnou tvorbou dramatických situácií rozvíja u nich kreativitu, fantáziu a schopnosť improvizovať. Tým pomáha žiakom osvojeniu si niektorých základných pravidiel dramatickej hry. U žiakov rozvíja schopnosti pre herectvo, scenáristiku a réžiu. Pripravuje žiakov na vyššie umelecké školy. Pripravuje žiakov na súťaže v prednese poézie a prózy. Žiaci ďalej skúšajú tvorivé písanie poézie a prózy. Pripravujú divadelné predstavenia. Zúčastňujú sa divadelných súťaží, ako sú postupové prehliadky detského divadla a divadla mladých (tzv. Alternatívneho divadla).Zúčastňujú sa súťaže divadelnej improvizácii a súťaží.

Pedagógovia : Mgr. art. Katarína Baranyai  – vedúca odboru
Mgr. art. Boris Kováč (režisér a herec)

Odkaz na článok Portréty divadelných súborov – Divadlo ZUŠ Jána Cikkera

Divadlo ZUŠ Jána Cikkera

Fotky a videá