Propozície Maľovaná ZUŠ-ka 2019

 

Základná umelecká škola Jána Cikkera v Banskej Bystrici

organizuje v školskom roku 2018/2019

DETSKÝ UMELECKÝ FESTIVAL

časť

 

Maľovaná ZUŠ-ka 2019

XV. ročník

Propozície pre súťažnú prehliadku prác žiakov výtvarných odborov ZUŠ

 

Organizácia súťaže a jej priebeh

Podujatie má súťažný charakter a nemá predchádzajúce kolá. Súťažnej

prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci výtvarných odborov základných

umeleckých škôl Slovenskej republiky.

Téma súťaže – „ KRAJINA“

Krajina je priestor každému z nás blízky . Náš domov sa spája s konkrétnym obrazom krajiny , v ktorom vyrastáme a tým sa nám stáva dôverne známym a vryje sa do nášho vedomia.

Krajinu obdivujeme a spoznávame na našich cestách a potulkách. Obdivujeme ju, sme fascinovaní jej múdrosťou, dokonalosťou, farebnosťou, prekvapuje nás vo svojich detailoch.

Je dôležité naučiť sa vnímať ju v dobe, keď civilizačné výdobytky často valcujú cit, oberajú nás o čas a namiesto priameho kontaktu nám ponúkajú náhradnú virtuálnu realitu.

Skúsme rôznymi výtvarnými technikami a postupmi zachytiť krajinu v jej farebnosti, hĺbke a bohatosti. Nechajme sa inšpirovať krajinomaľbou v rôznych etapách výtvarného umenia.

Pracujme s jej detailmi. Snívajme a vytvárajme krajinu snov a fantázie.

Krajina je priestor kde žijú zvieratá i ľudia. Aj oni môžu byť súčasťou nášho záujmu o prírodu.

Harmonogram súťaže:

 17. apríl 2019 – uzávierka

 

Výstava ocenených prác sa uskutoční na prelome apríla a mája 2019 v priestoroch školy, v trvaní cca. 3 týždne.

 

Kategórie

Autori do 7 rokov

Autori do 11 rokov

Autori do 15 rokov

Autori do 19 rokov

Podmienky súťaže

Prijímajú sa práce vyhotovené vo výtvarných technikách : kresba,

 maľba, grafické techniky, kombinované techniky, fotografia, počítačová grafika, počítačová animácia.

Práce posielajte nezrolované, neskladané, nepaspartované.

Formát maximálne do veľkosti A2.

Súťažné práce musia byť označené nasledovnými údajmi:

Meno a priezvisko autora

Názov práce

Vek autora

Adresa školy

Meno pedagóga

Súťažné práce sa nevracajú !!!

Vyhodnotenie súťaže

 

Súťaž je jednokolová s ústredným zakončením. Súťažné práce posúdi

odborná porota ( jej zloženie bude zverejnené v bulletine súťaže ).

Porota rozhodne o udelení hlavnej ceny, ako aj o udelení ďalších cien. Všetky informácie budú zverejnené na internetovej stránke ZUŠ JC

www.zusjcbb.sk

Adresa

 

Základná umelecká škola Jána Cikkera

Štefánikovo nábrežie 6

974 01 Banská Bystrica

TEL/FAX : 048 415 48 87, zusjanacikkera@gmail.com

 

Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art.  riaditeľ ZUŠ JC Banská Bystrica