OZNÁMENIE O HODNOTENÍ A KLASIFIKOVANÍ VYUČOVACÍCH PREDMETOV ZUŠ JÁNA CIKKERA

  • Oznamy

Riaditeľ Základnej umeleckej školy Jána Cikkera Banská Bystrica Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art. oznamuje plnoletým žiakom a zákonným zástupcom neplnoletých žiakov, že na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 nebudú klasifikované záverečným hodnotením nasledujúce vyučovacie predmety (okrem prípadu, ak je toto študijné zameranie hlavným predmetom): štvorručná hra, inštrumentálny sprievod, komorná hra,komorný spev, zborový spev, tanečná a džezová skupina, súborová hra, hra v orchestri, tanečná prax a práca v súbore.