Opakované voľby do rady školy

  • Oznamy

Vzhľadom na skutočnosť, že sa volieb zástupcov rodičov do rady školy nezúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov,

riaditeľ Základnej umeleckej školy Jána Cikkera Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art.

vyhlasuje

opakovanú voľbu do Rady školy – za rodičov žiakov školy.

Opakované voľby do rady školy – za rodičov žiakov školy, sa uskutočnia tajným hlasovaním, dňa 22. septembra 2020,v čase od 13:00 do 18:00 hod. na sekretariáte školy.

*****

Pri opakovaných voľbách sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov podľa platnej legislatívy nevyžaduje.     

*****

Pôvodná správa:

Mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, 974 01 Banská Bystrica vyhlasuje a zverejňuje

výzvu

na voľby členov Rady školy pri ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, 974 01 Banská Bystrica.

Kto má záujem pracovať v rade školy – za rodičov žiakov školy, prosíme aby sa prihlásil, alebo navrhol kandidáta(spolu s jeho písomným súhlasom na voľby členov Rady školy a súhlasom so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 o GDPR) u riaditeľa školy do 15. septembra 2020.  

Kandidáti budú zverejnení na webovej stránke školy dňa 16. septembra 2020.

Voľby do rady školy – za rodičov žiakov školy, sa uskutočnia tajným hlasovaním (hlasovací lístok bude k dispozícií v tlačenej podobe na sekretariáte školy), dňa 17.septembra 2020, v čase od 13:00 do 18:00 hod. na sekretariáte školy.