Nástup do škôl od 17. mája 2021

  • Oznamy

Vážení rodičia,

s veľkou radosťou Vám oficiálne oznamujem, že na základe rozhodnutia Ministra školstva SR číslo:2021/13405:1-A1810, s účinnosťou od 17.mája 2021 – sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach .

V individuálnej forme vzdelávania (od 17. mája 2021) budeme prezenčne vyučovať všetkých žiakov vo všetkých oddeleniach – to znamená aj spev aj dychové hudobné nástroje. 

Rovnako sa obnovuje prezenčné vyučovanie aj v kolektívnej forme vzdelávania – vo Výtvarnom, Tanečnom a Literárno – dramatickom odbore.

Žiak a ani jeho zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu.

Pri prerušení školskej dochádzky vo svojej ZŠ na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti, alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti (vyhlásenia sú dostupné na konci oznamu).

Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov Základnej umeleckej školy Jána Cikkera Banská Bystrica pri prezenčnej forme sa riadi podľa rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu; Manuálu pre základné školy – školský semafor (od 17.05.2021) vydaného (MŠ VVaŠ); platným Uznesením Vlády SR č. 229/2021 a Celoštátnym COVID AUTOMAT-om:

Podľa vyhlášky 206 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 13. 5. 2021, sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest:

Použitie respirátora možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:

a) žiakov v škole alebo v školskom zariadení,

b) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Bližšie informácie Vám podajú triedni učitelia a vedenie školy. 

*

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – zákonný zástupca žiaka (od 17.5.2021)

Vyhlásenie o bezinfekčnosti – plnoletý žiak (od 17.5.2021)

*

Príloha  Manuál Covid školský semafor (s účinnosťou od 17. 5. 2021)

*

Prevádzkový poriadok ZUŠ Jána Cikkera, č.11