Vyhlásenie o bezpríznakovosti a dokumenty usmerňujúce chod školy v školskom roku 2021/2022

  • Oznamy

Vážení rodičia,

nižšie si môžete stiahnuť a prečítať dokumenty, ktoré úzko súvisia s výučbou na našej Základnej umeleckej škole Jána Cikkera.

Prevádzkový poriadok ZUŠ Jána Cikkera – dodatok č.12

Príloha č.1 – Manuál MŠ VVaŠ SR – Školský semafor

Aktualizovaný Školský semafor – verzia 1.2

Príloha č.2 – Vyhlásenie o bezpríznakovosti – žiak ZUŠ

Príloha č.3 – Výnimka z karantény