Propozície Maľovaná ZUŠ-ka 2020

Základná umelecká škola Jána Cikkera  Banská Bystrica

organizuje v školskom roku 2019/2020

DETSKÝ UMELECKÝ FESTIVAL

časť

 

Maľovaná ZUŠ-ka 2020

XVI. ročník

Propozície pre súťažnú prehliadku prác žiakov výtvarných odborov

základných umeleckých škôl

 

Organizácia súťaže a jej priebeh

Podujatie má súťažný charakter a nemá predchádzajúce kolá. Súťažnej

prehliadky sa môžu zúčastniť žiaci výtvarných odborov

základných umeleckých škôl Slovenskej republiky.

Téma súťaže – „ BOD “

Bod je jedným zo základných vyjadrovacích prostriedkov vo výtvarnej tvorbe. Môže mať rôznu veľkosť, podobu – ako bod v geometrickom chápaní, až po bod tvorený konkrétnym vecným tvarom. Môže byť osamotený, aleborôznymi spôsobmi radený a množený, vytváraný rôznymi médiami.

Je súčasťou slovenskej ľudovej tvorby a aj etnokultúry iných národov – černošskej, indiánskej, ázijskej, severskej …

Tiež sa môžeme inšpirovať dejinami umenia, tvoriť nové bodové zoskupenia a inovatívne farebné kompozície, používať rôznorodý materiál.

V tvorivom procese si uvedomovať emotívnu a výrazovú silu bodu, napríklad na rozličných farebných podkladoch, využívať farebnosť bodu na vyjadrenie vzájomných vzťahov napr. pokoj, napätie…

Harmonogram súťaže:

 20. marec 2020 – uzávierka

 

Výstava ocenených prác sa uskutoční  na prelome apríla a mája 2020 v priestoroch školy, v trvaní cca. 3 týždne.

 

Kategórie

Autori do 7 rokov

Autori do 11 rokov

Autori do 15 rokov

Autori do 19 rokov

Podmienky súťaže

Prijímajú sa práce vyhotovené vo výtvarných technikách : kresba,

 maľba, grafické techniky, kombinované techniky, fotografia, počítačová grafika, počítačová animácia.

Práce posielajte nezrolované, neskladané, nepaspartované.

Formát maximálne do veľkosti A2.

Pre označenie súťažných prác použite štítok

(na stiahnutie na: www.zusjcbb.sk/?page_id=172),

 ktorý musí byť vyplnený čitateľne tlačeným písmom. Každá práca musí mať

na zadnej strane nasledovné údaje:

meno a priezvisko autora

vek autora

názov práce

technika

meno pedagóga

adresa školy

telefón, e-mail školy

Odoslaním prác súhlasíte so spracovaním osobných údajov

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,

ktorého plné znenie sa nachádza na: www.zusjcbb.sk/?page_id=172

Zároveň prehlasujete, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a súhlasíte s pravidlami súťaže.

Súťažné práce sa nevracajú !!!

Vyhodnotenie súťaže

Súťaž je jednokolová s ústredným zakončením. Súťažné práce posúdi

odborná porota, ktorá bude zverejnená na výsledkovej listine.

Porota rozhodne o udelení hlavnej ceny, ako aj o udelení ďalších cien.

Všetky informácie budú zverejnené na internetovej stránke ZUŠ JC.

www.zusjcbb.sk

Adresa
Základná umelecká škola Jána Cikkera

Štefánikovo nábrežie 6

974 01 Banská Bystrica

TEL/FAX : 048/285 80 31, zusjanacikkera@gmail.com

Kontaktná osoba: Mgr. Monika Barjaková e-mail: barjakova.zusjc@gmail.com

 

Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art., riaditeľ ZUŠ JC Banská Bystrica

Pridaj komentár