Detský hudobný festival Jána Cikkera 6.- 7. máj 2020 – drevené a plechové dychové nástroje

DETSKÁ INTERPRETAČNÁ SÚŤAŽ /DIS/

V HRE NA DREVENÉ DYCHOVÉ NÁSTROJE (OKREM ZOBCOVÝCH FLÁUT)

A V HRE NA PLECHOVÉ DYCHOVÉ NÁSTROJE

SÚŤAŽNÝ PORIADOK

DIS sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia, ktorí navštevujú ZUŠ v Slovenskej republike. Nieje určená pre žiakov riadneho štúdia konzervatória (1. – 6. ročník)v dennej alebo externej forme a žiakov stredných a vysokých škôl s hudobno-umeleckým zameraním.

KATEGÓRIE A  ČASOVÉ LIMITY  PRE  DETSKÚ INTERPRETAČNÚ SÚŤAŽ  V HRE  NA DREVENÉ  A  PLECHOVÉ DYCHOVÉ  NÁSTROJE SÚ ROVNAKÉ

I. kategória   rok narodenia 2007 a mladší

                                               I. kolo  do 5 minút         II. kolo do 5 minút

II. kategória   rok narodenia 2006, 2005

                                               I. kolo  do 7 minút        II. kolo  do 7 minút

III. kategória rok narodenia 2004 – 2000

                                               I. kolo  do 8 minút        II. kolo do 8 minút

SÚŤAŽNÝ PROGRAM V HRE NA  DREVENÉ  DYCHOVÉ NÁSTROJE

 1. kolo – nie je určený povinný repertoár, vyžaduje sa, aby súťažný program obsahoval kontrastné, tempovo odlišné skladby.
 2. kolo – nie je určený povinný repertoár,  musí byť iný ako v prvom kole.

SÚŤAŽNÝ PROGRAM V HRE NA  PLECHOVÉ  DYCHOVÉ NÁSTROJE

 1. kolo – nie je určený povinný repertoár, vyžaduje sa, aby súťažný repertoár obsahoval kontrastné, tempovo odlišné skladby.
 2. kolo – nie je určený povinný repertoár, musí byť iný ako v I. kole.

Poradie súťažiacich sa určuje žrebovaním. Mladší súťažiaci môžu súťažiť za vyššiu kategóriu. Hra naspamäť nie je podmienkou, transkripcie sa povoľujú. Žiadame o dodržanie propozícií v zaradení do jednotlivých kategórií a dodržanie určeného časového limitu. Poradie skladieb v jednotlivých kolách si určuje súťažiaci. Zmenu súťažného repertoáru je možné nahlásiť tajomníčkam porôt pred začiatkom súťaže. Porota disponuje kompetenciou požiadať o predloženie notového materiálu súťažných skladieb.

POROTA A OCENENIA

 1. Výkony súťažiacich hodnotí odborná porota  zostavená z pedagógov VŠMU, AU,  konzervatórií, prípadne sólistov –orchestrálnych hráčov renomovaných slovenských hudobných telies.
 2. Odborná porota po I. kole určí podľa počtu získaných bodov postupujúcich do II. kola (mená postupujúcich sa zverejňujú po festivalovom koncerte).
 3. Súťažiaci, ktorí postúpia do II. kola, budú podľa počtu získaných bodov ocenení umiestnením v zlatom, striebornom a bronzovom pásme. 
  Odborná porota určí účinkujúcich na koncert najúspešnejších účastníkov DIS, 
  môže oceniť najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora  Cenou Jána Cikkera a najlepší klavírny sprievod.
 4. V tomto ročníku môžu byť ocenení titulom Laureát Detského umeleckého festivalu Jána Cikkera súťažiaci s najvyšším počtom bodov DIS v hre na drevené dychové nástroje aj v hre na plechové dychové nástroje. 

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Prihlášky posielajte len na našom predpísanomformulári do 31. marca 2020 naemailovú adresu: disjcbb@gmail.com

Informácie na tel. čísle 0905156060 alebo email: disjcbb@gmail.com

Účastnícky poplatok je 15 € na súťažiaceho/ 10 € na pedagóga, korepetítora, pozorovateľa. Poplatok za stravovanie je 15 € na osobu a poplatok za ubytovanie je 15 € na osobu.  Poplatky môžete uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu

4017172069/7500

vedený v ČSOB banke Slovensko,

VS: 2020, do poznámky žiadame uviesť: DIS + názov Vašej ZUŠ

(napr. poznámka: DIS ZUŠ Rajec)

Účastnícky poplatok sa nevracia.

Cestovné hradí vysielajúca organizácia. Stravovanie /v reštaurácii v blízkosti ZUŠ/ a ubytovanie /internátneho typu/ zabezpečuje všetkým účastníkom festivalu organizátor. V prípade, že Vám tento typ ubytovania nevyhovuje, odporúčame Vám využiť hotelové služby na vlastné náklady.

Účastnícky poplatok uhradí každá  ZUŠ k 31. marcu 2020

Tešíme sa na Vašu účasť.

S pozdravom                                       Mgr. art. Martin Kašša, DiS. art.

                                                                   riaditeľ ZUŠ Jána Cikkera